ENGLISH   
חיפוש
   חיפוש

תקנון תחרות "פינוקי החורף של מארס" ינואר 2015

 1. כללי
  • 1.1. חברת מ. סידס ובנו בע"מ (להלן: "החברה"), מקיימת תחרות יעדים לקידום מכירות מותגי Mars בישראל ("התחרות") בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.

  • 1.2. תקנון התחרות יפורסם באתר החברה (www.sides.com). עותק מהתקנון יהיה גם מצוי במשרדי החברה, וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה הרגילות.

  • 1.3. רק סיטונאי או קמעונאי על פי הגדרת החברה, אשר קיבל מכתב הזמנה להשתתף בתחרות היעדים (להלן: "משתתף"), רשאי להשתתף בתחרות.

 2. תקופת התחרות
  • 2.1. התחרות תיערך החל מיום 1.1.2015 ועד ליום 31.1.2015 (להלן: "תקופת התחרות").

 3. פרסים והשתתפות בתחרות
  • 3.1. אופן ההשתתפות בתחרות, התנאים לזכייה והפרסים על עמידה ביעדים יהיו כמפורט בבריף המצורף לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (קיים בריף נפרד לסיטונאים ובריף נפרד לקמעונאים, שכן קיימים הבדלים בתנאים ובפרסים).

  • 3.2. להסרת ספק, עובדי קבוצת סידס ו/ואו בני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג.

  • 3.3. בתוך 90 ימים מתום תקופת התחרות יישלחו לזוכים הודעות זכייה יחד עם הפרסים, על פי פרטי הקשר המצויים בחברה. יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה והפרס ביום שליחתם. לעניין זה, רישומי החברה בדבר שליחת הודעת הזכייה והפרס יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה והפרס.

  • 3.4. ככל שיחול שינוי כלשהו בפרטי הקשר של משתתף, באחריותו הבלעדית לעדכן את החברה בדבר השינוי כאמור.

  • 3.5. מימוש הפרסים יהיה כמפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי. עם זאת, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך.

 4. תנאים נוספים
  • 4.1. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או כל הכרוך בכך, לרבות בקשר לפרס, אספקתו ואיכותו.

  • 4.2. משתתף יהא מנוע מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגד החברה בכל הקשור לתחרות כמפורט בתקנון זה, לרבות בנוגע לאופן בחירת הזוכים, הפרס (לרבות מהותו, איכותו ואספקתו).

  • 4.3. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון התחרות, תהא החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולמשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  • 4.4. החברה רשאית בכל עת, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות המפורטים בתקנון זה (כולל הבריף), לרבות תקופת התחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את כל המשתתפים בתחרות. החברה תוודא כי באתר החברה יופיעו תנאי התחרות המעודכנים.

 5. אחריות
  • 5.1. האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות הפרסים (או כל חלק מהם) במסגרת התחרות, תחול אך ורק על היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק של כל מוצר המהווה את הפרס.

 6. הבהרות
  • 6.1. בעצם השתתפותו בתחרות, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.

  • 6.2. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

 

בכבוד רב,
מ.סידס ובנו בע"מ

 

 

 

 

 

 
  עמוד הבית  |  מפת האתר  |  צרו קשר  |  קריירה    
בניית אתרים