ENGLISH   
חיפוש
   חיפוש
תחרות "Active O2" - תקנון התחרות

תחרות "Active O2"

תקנון התחרות

1.                  הגדרות

"התחרות" תחרות נושאת פרסים, בשם Active O2.

"התקנון" תקנון זה.

"עורכת התחרות" משה סידס ובנו בע"מ (להלן: "סידס").

"כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות" – active@sides.co.il.

"משתתף" אדם מעל גיל 18, תושב ישראל, שהינו גולש רשום באפליקציית אינסטגרם, או גולש באתר Instagram אשר כתובתו: www.Instagram.com (להלן: "האתר" או "אינסטגרם") ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון, והמבקש להשתתף בתחרות ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.

תקנון הפעילות יפורסם באתר של סידס באינטרנט, אשר כתובתו: www.sides.co.il (להלן: "אתר סידס באינטרנט").

"תוכן" תמונה ספורטיבית מקורית שמועלית לאינסטגרם של המשתתף עם בקבוק משקה Active O2 ומתויגת בו וכן שליחת התמונה לכתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות, יחד עם שם המשתתף באינסטגרם ומספר הטלפון שלו.

עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי עורכת התחרות, וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

2.                  פרשנות

2.1.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

2.2.             כל האמור בתקנון זה בלשון רבים- אף יחיד במשמע, ולהיפך. כל האמור במין זכר- אף מין נקבה במשמע ולהיפך, והכל- למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

2.3.             חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.

3.                  תקופת הפעילות

3.1.             הפעילות תיערך בין התאריכים 15.5.14 ועד ליום 31.8.14 (להלן: "תקופת הפעילות").

3.2.             במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר הפעילות הובא לידיעתם, ליטול חלק בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה.    

3.3.             עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה אשר תתפרסם באתר סידס באינטרנט. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור.

4.                  תנאי ההשתתפות בתחרות

רק משתתף אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, מתחילה ועד לתום תקופת התחרות, יהיה זכאי לזכות בפרס בתחרות:

4.1.             על מנת להשתתף בתחרות יש להיות רשום כחבר באתר אינסטגרם.

4.2.             על כל משתתף להעלות תמונה לאינסטגרם ו"לתייג" (“Tag”) את דף המשתתף באינסטגרם.

4.3.             על המשתתף לשלוח את התמונה לכתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות, בצירוף שם המשתתף באינסטגרם ומספר הטלפון שלו.

4.4.             משתתף רשאי להעלות תוכן לאפליקציית האינסטגרם וכן לשלוח תוכן לעורכת התחרות, ללא הגבלה.

4.5.             העלאת התוכן ושליחתו לעורכת התחרות תהווה אישור והסכמה בלתי חוזרים לעורכת התחרות לעשות בשמו של המשתתף ובתוכן כל שימוש חוקי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום, ומחיקה, וזאת כנכס השייך לעורכת התחרות. למען הסר ספק, העלאת התוכן מהווה הסכמה לפרסום התוכן בכל מדיה קיימת ולשימוש בתוכן ובפרטי המשתתף לשם יחסי ציבור שתערוך עורכת התחרות.

4.6.             בעצם שליחת/העלאת התוכן כאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף לעורכת התחרות רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן, לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות, באתר עורכת התחרות באינטרנט, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר עם שימוש בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה מעורכת התחרות בגין התוכן ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום מעורכת התחרות עבור שימוש בתוכן.

4.7.             העלאת תוכן שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכות מוסרית ו/או כלכלית ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כאמור תהיה על שולח/מעלה התוכן לאתר ועליו באופן בלעדי. אין באמור כדי למצות את זכויותיה ו/או טענותיה של עורכת התחרות בעניין זה.

4.8.             כל משתתף מצהיר כי אין בתוכן משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי למעט מכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או כל דבר חקיקה אחר.

4.9.             עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באתר או בכל מקום אחר, את התוכן שיעלו המשתתפים לאתר. פרסום התכנים לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה אלא נועד לשם מתן ביטוי לתמונות של המשתתפים.

4.10.          תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל, ו/או אשר יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר יפסלו מהתחרות, ללא מסירת הודעה למשתתף.

4.11.          במקרה בו עורכת התחרות תחשוד כי התוכן אינו מקורי ו/או המשתתף אינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת התחרות, תהא עורכת התחרות רשאית לפסול את התוכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתתף.

4.12.          האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בתחרות, לרבות פרסום התוכן באתר, חלה על המשתתף. עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בתוכן שהועלה על ידי המשתתף ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם התוכן שהועלה על ידי המשתתף.

4.13.          ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם את שמות המנצחים, התכנים שהעלו ופרטים נוספים הידועים לעורכת התחרות, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות.

4.14.          ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי סידס.

5.                  מועד ואופן בחירת הזוכה

5.1.             כל תוכן משתתף שיועלה מטעם משתתף בתחרות ויעמוד בכל תנאי תקנון זה, יהא רשאי להיכלל בתחרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סידס. למען הסר ספק, סידס אינה מתחייבת לאפשר לכל תוכן שהועלה על ידי משתתף להשתתף בתחרות והינה רשאית שלא לאפשר לתוכן משתתף להשתתף בתחרות מכל סיבה שלא תהא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרת אלו מהוראות סעיף 4 לתקנון זה על ידי המשתתף.

5.2.             בתום תקופת התחרות יועברו התכנים המשתתפים בתחרות לחבר השופטים של סידס (להלן: "חבר השופטים").

5.3.             מבין התכנים המשתתפים שייכללו בתחרות עד תום תקופת התחרות, ייקבעו הזוכה או הזוכים בהתאם לאחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

5.3.1.                     בהתאם לבחירת חבר השופטים, בהתבסס על שקלול פרמטרים כגון: קריאטיביות, מקוריות, יצירתיות ובדגש על תמונה שמציגה ספורטיביות.

5.3.2.                     חבר השופטים יהיה רשאי, אך לא חייב, לכלול במסגרת שיקוליו לבחירת התוכן הזוכה, שיקולים נוספים לאלו המנויים בסעיף 5.3.1 לעיל.

5.3.3.                     יובהר, כי חבר השופטים יהא רשאי לבחור את הזוכים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו נדרש לנמק או לפרט את החלטותיו או לעמוד בלוח זמנים כלשהו לצורך קבלת החלטותיו, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי עורכת התחרות ו/או מי מנציגי חבר השופטים.

5.3.4.                     כל שופט רשאי להעניק לכל תמונה בין 1-10 נקודות בהתאם לקריטריונים  שצוינו לעיל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.4.             המשתתף שהתוכן שלו קיבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של השופטים ובהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל יקבל את הפרס המוגדר להלן.

5.5.             החלטת חבר השופטים, בהתאם לשיקול דעתם, תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

5.6.             עורכת התחרות תכריז על המשתתף שהעלה את התוכן הזוכה (להלן: "הזוכה")  ביום ד' - 1.10.14 בשעה 13:00. עורכת התחרות תודיע למשתתף הזוכה על זכייתו באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני למשתתף ו/או הודעה טלפונית למשתתף (להלן: "הודעת הזכייה").

5.7.             עורכת התחרות תהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות התחרות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה ו/או שיבוש באתר ו/או בהפעלת מערכות המחשוב של עורכת התחרות.

5.8.             עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, פרטיו והתוכן אשר העלה לאתר לשם התחרות, בכל מדיה קיימת. מובהר כי עורכת התחרות תהיה רשאית שלא לפרסם כלל את שם הזוכה, פרטיו והתוכן שהעלה לאתר.

5.9.             יובהר כי במידה ויתברר לעורכת התחרות כי התוכן הזוכה אינו מקורי ו/או מהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי ו/או כי המשתתף אינו רשאי לפרסם את התוכן במסגרת התחרות מכל סיבה שהיא, תהא עורכת התחרות רשאית לחזור בה מהודעת הזכייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וחבר השופטים יהיה רשאי לקבוע כי הזכייה תעבור למשתתף אחר אשר התוכן שפרסם יעמוד בתנאי התחרות, והכל על פי החלטת חבר השופטים. למען הסר ספק מובהר כי חבר השופטים יהיה אף רשאי שלא להעביר הזכייה לזוכה חלופי.

5.10.           יראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי עורכת התחרות בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.

5.11.          הזוכה יהיה חייב, לפי דרישת עורכת התחרות, וכתנאי לקבלת הזכייה בפרס, לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות, בתוך ארבעה עשר (14) ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעה על זכייה כאמור לעיל, צילום של תעודת הזהות של המשתתף ופרטי התקשרות עימו וכן אישורים נוספים ו/או אחרים ככל שיידרשו. למען הסר ספק, מסירת הפרס לזוכה בתחרות כפופה למסירת כל אישור ו/או מסמך אחר אשר יידרשו על ידי סידס.

5.12.          הפרס ייאסף ממשרדי עורכת התחרות בכתובת היוצר 3, באר יעקב, זאת לאחר שהוכיח המשתתף בהתאם לאמור לעיל, כי הינו זכאי לקבלת הפרס ואימת באמצעות תעודת זהות את דבר זהותו.

5.13.          זוכה אשר לא ייצור קשר עם עורכת התחרות בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הודעת הזכייה, מכל סיבה שהיא, תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך.

5.14.          זוכה אשר לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר וחבר השופטים יהיה רשאי לקבוע כי הזכייה תעבור למשתתף אחר אשר התוכן שפרסם יעמוד בתנאי התחרות, והכל על פי החלטת חבר השופטים (להלן: "הזוכה החלופי"). למען הסר ספק מובהר כי חבר השופטים יהיה אף רשאי שלא להעביר הזכייה לזוכה חלופי.

5.15.          זוכה חלופי אשר לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.

5.16.          זוכה חלופי אשר לא ייצור קשר עם עורכת התחרות בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הודעת הזכייה, מכל סיבה שהיא, תישלל זכאותו לפרס והוא לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך.

5.17.          הזכייה בתחרות הינה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שיימסרו על ידי הזוכים, ואינה ניתנת להעברה.

6.                  הפרס

6.1.             המשתתף שיקבל את מספר הנקודות הגבוה ביותר יקבל כרטיס טיסה לגרמניה (מחלקה בסיסית) + לינה במינכן (במלון 3 כוכבים) ללילה אחד + כרטיס למשחק של קבוצת הכדורגל באיירן מינכן. מובהר בזאת, כי עורכת התחרות תבחר את חברת התעופה ובית המלון על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות לכל עיכוב במועדי הטיסות ו/או לכל נזק שייגרם לזוכה עקב מעשה או מחדל של בתי המלון ו/או חברת התעופה. עורכת התחרות לא תהיה אחראית לטיב השירותים והאופן בהם יינתנו לזוכה ע"י חברת התעופה ו/או בית המלון. 

7.                  אחריות

7.1.             עורכת התחרות רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או מהותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחייב כל משתתף.

7.2.             המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שעריכת התחרות תלויה, בין היתר, בתקינות רשת האינטרנט, אתר אינסטגרם, המערכות הממוחשבות וגורמים אחרים שלעורכת התחרות אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא עורכת התחרות רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את התחרות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של התחרות.

7.3.             למען הסר ספק, עורכת התחרות אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט החברה בגין תקלות. המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור.

7.4.             כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בתחרות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן ו/או מחיקתו.

7.5.             מובהר כי רישומי עורכת התחרות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת התוכן במסגרת התחרות ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

8.                  כללי

8.1.             בעצם השתתפותו בתחרות ובהעלאת התוכן לאתר, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.

8.2.             תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באתר אינסטגרם.

8.3.             בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בתחרות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים ומהות הפרסים.

8.4.             ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, ועלולות ליפול טעויות בתחרות. בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

8.5.             למען הסר ספק, אינסטגרם אינה אחראית לתחרות ו/או לתקנון ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי אינסטגרם, בכפוף לכל דין.

8.6.             הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד סידס, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

 

 

הדפס
 
  עמוד הבית  |  מפת האתר  |  צרו קשר  |  קריירה    
בניית אתרים